Algemene Voorwaarden

Definities:

Opdrachtnemer: Christa Gerritsen Coaching, gevestigd te Blaricum, KvK 70544670 die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de te leveren diensten verstrekt.

Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering. Alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder inbegrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding-, advies- of coachtraject.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder offertes, tussen Christa Gerritsen Coaching (hierna te noemen: Christa Gerritsen) en opdrachtgever m.b.t. deelname of opdracht tot het geven van (individuele) coaching, trainingen, en andere vormen van procesbegeleiding.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend enkel indien zij schriftelijk door Christa Gerritsen zijn aanvaard.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds geheel vrijblijvend. De tarieven zijn excl. BTW.

2.2 Een overeenkomsten komt tot stand door ondertekening van de door Christa Gerritsen verzonden opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever, of d.m.v. een bevestiging per e-mail van Christa Gerritsen op een door de opdrachtgever verstrekte aanmelding/opdracht per e-mail.

2.3 Meer- of minderwerk kan resulteren in een verhoging/verlaging van de overeengekomen declaratie. Deze wijzigingen worden altijd schriftelijk door Christa Gerritsen aan de opdrachtgever bevestigd.

2.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waar opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schortenen of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3. Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid deelname aan, of de opdracht voor een (individuele) coaching en andere vormen van procesbegeleiding (trainingstrajecten uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen zonder kosten te annuleren.

3.2 Dit verzoek kan tot uiterlijk 48 uur vóór tijdstip aanvang, uitsluitend schriftelijk met ontvangstbevestiging, worden ingediend.

3.3 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid deelname aan trainingstrajecten tot vier weken vóór aanvang van de eerste cursusdag, uitsluitend per aangetekend schrijven, en met redenen omkleed, te annuleren. Christa Gerritsen brengt in voorkomend geval € 75,00 excl. BTW aan administratiekosten in rekening.

3.4 Bij annulering binnen de bovengenoemde termijnen wordt de aan Christa Gerritsen verstrekte opdracht volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In geval de opdrachtgever dan wel de coachee na aanvang deelname deze tussentijdse beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Annulering/vervanging door Christa Gerritsen

4.1 Christa Gerritsen zal in de regel geen coaching afspraak afzeggen. Mocht Christa Gerritsen wegens ernstige oorzaak niet in staat zijn de afspraak na te komen, dan wordt aan de opdrachtgever en/of de coachee een passend voorstel gedaan om de afspraak alsnog in een later stadium doorgang te laten vinden.

4.2 Christa Gerritsen zal geen training annuleren. Indien de trainer wegens ernstige oorzaak niet in staat is de training te verzorgen, dan zorgt Christa Gerritsen voor een kwalitatief gelijkwaardige vervanging.

5. Betaling

5.1 Voor eenmalige coaching afspraken en voor trajecten waarbij een vervolgafspraak per sessie wordt afgestemd, wordt het verschuldigde bedrag uitsluitend tegen contante betaling, ten tijde van de afspraak, aan Christa Gerritsen voldaan. De opdrachtgever/ coachee ontvangt hiervan een ontvangstbewijs per post of per mail.

5. 2 Voor (individuele) coaching, trainingen en andere vormen van procesbegeleiding bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Indien een trainingstraject langer dan drie maanden duurt, wordt bij aanvang 50% door Christa Gerritsen in rekening gebracht, de resterende 50% wordt als volgt in rekening gebracht: 25% na twee maanden, de resterende 25% direct na afloop van de training.

5.5 De reis- en verblijfkosten, locatiekosten en materialen zijn niet inbegrepen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – en worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.6 Indien de opdrachtgever één of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever na vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt er over het vervallen bedrag wettelijke rente per in rekening gebracht.

5.7 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming van het/de verschuldigde factuurbedrag(en) na ingebrekestelling steeds aan Christa Gerritsen verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 (excl. BTW) Dit laat onverminderd het recht van Christa Gerritsen om volledige schadevergoeding op basis van de wet te vorderen.

6. Opschorten/ontbinden

6.1 Christa Gerritsen heeft het recht deelname van de opdrachtgever/deelnemer/coachee aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6 en 5.7.

6.2 Ingeval van een WSNP (schuldsanering)regeling, surséance of faillissement van de opdrachtgever zal Christa Gerritsen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist per direct de overeenkomst ontbinden.

6.3 Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. Geheimhouding

7.1 De opdrachtgever respecteert het beroepsgeheim van Christa Gerritsen.

7.2 Geheimhouding is door Christa Gerritsen gegarandeerd met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarvan hij kennisneemt.

8. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op het aan opdrachtgever verstrekte materiaal berust bij Christa Gerritsen. Zonder bronvermelding zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal mogen worden gepubliceerd en/of vermenigvuldigd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Christa Gerritsen verleent aan de opdrachtgever een inspanningsverplichting en spant zich naar beste inzicht en vermogen in om de overeenkomst contract conform uit te voeren.

9.2 Christa Gerritsen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door Christa Gerritsen, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Christa Gerritsen.

9.3. Deelname door opdrachtgever of coachee aan een begeleiding-, advies- of coachtraject geschiedt geheel op eigen risico.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Christa Gerritsen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, en waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beoogd buiten rechte te worden opgelost. In voorkomend geval waarbij dat niet tot de mogelijkheden behoort en de procesgang niet onder de competentie van de kantonrechter valt, zal een beroep worden gedaan op de bevoegde rechter in Amsterdam.

10.3 Onverminderd bovenstaande acht Christa Gerritsen zich primair gebonden aan de Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de St!r.

Versie: september 2022

Home Algemene voorwaarden